《4G黄金年代》                       
创意说明:
画面创意运用浓郁的文化元素,将三十年代民国风海报与现代的手机科技元素相结合,
同步配合电影《黄金时代》的上映播出期间的网络话题,体现“移动4G时代”资费优惠。


客户:中国移动广东公司                    
产品/品牌:和4G                
名称: 4G黄金年代                         
最近一次发表时间:2015年6月                 
发表媒体:广东移动官微                
创意总监: 向海涛   陈俊杰              
文案:符史睿           
美术指导:陈俊杰   赵博